ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi   
วิสัยทัศน์ (Vision)
    เป็นองค์กรหลักในการบริบาลสุขภาพ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน มีคุณภาพ ทันสมัย
    สร้างจิตสำนึก ด้านสุขภาพ สู่สังคมสุขภาวะ
พันธกิจ (Mission)
  1.บริการแบบองค์รวม ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล คุ้มครองผู้บริโภค
    ด้วยการแพทย์ผสมผสาน และฟื้นฟูสภาพ ตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ
  2.ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความตระหนักและมีศักยภาพ ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้
  3.เป็นศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ
  4.สนับสนุนภาคีเครือข่ายสร้างความร่วมมือด้านสุขภาพ
เข็มมุ่ง
    การจัดการผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวมและครบวงจร
สมรรถนะหลัก
    การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการให้บริการ และบริหารจัดการ
ค่านิยม
  บริการด้วยหัวใจ มั่นใจคุณธรรม ทำงานเป็นทีม มีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสรรคบุรี
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ
      กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันทุกกลุ่มวัย
2. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายสร้างระบบสุขภาพในชุมชนให้เข้มแข็ง
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสร้างการรับรู้แก่ประชาชนด้านสุขภาพ           
4. ส่งเสริมสถานบริการและภาคีเครือข่ายดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริการเป็นเลิศ
      กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ
2. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบบริการการแพทย์ผสมผสานเพื่อตอบสนองปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
4. พัฒนาการบูรณาการระบบบริการทางการแพทย์
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ
      กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. ส่งเสริมการสร้างองค์กรแห่งความสุข
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล
      กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาเทคโนโลยีใช้ในการบริหารจัดการองค์กร
3. พัฒนาระบบบริหารหารเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ