ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
 
       
 

Untitled Document
 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

วันที่ : 2023-01-11 10:04:28  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:35:12  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:34:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 

วันที่ : 2022-12-13 14:10:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 PDPA กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2022-08-22 13:12:49  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2022-08-22 09:57:18  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมากประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564-30กันยายน 2564) ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่บนเวบไซต์ รพ.สรรคบุรี 

วันที่ : 2022-04-05 10:24:28  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

วันที่ : 2021-09-10 18:05:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

วันที่ : 2021-09-10 16:43:21  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย และฟิมส์เอกซเรย์ 
*******************************************************************************
วันที่ : 2021-03-15 15:37:31  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 2 รายการ 
*******************************************************************************
วันที่ : 2023-01-24 14:18:47  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 14 โครงการ 

วันที่ : 2023-01-24 13:39:02  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ซื้อวัสดุบริโภค และซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 

วันที่ : 2023-01-24 09:00:33  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 9 โครงการ 

วันที่ : 2023-01-24 09:00:18  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการและจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 

วันที่ : 2023-01-20 11:02:41  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) จำนวน 5 รายการ 

วันที่ : 2023-01-13 11:33:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2023-01-12 14:29:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ 

วันที่ : 2023-01-12 13:51:48  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 3 รายการ 
*******************************************************************************
วันที่ : 2023-01-11 16:18:13  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัสดุทางทันตกรรม) 

วันที่ : 2023-01-11 15:39:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวันโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา และจพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา 

วันที่ : 2023-01-26 11:31:16  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 

วันที่ : 2022-12-08 16:45:16  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน 

วันที่ : 2022-12-01 16:30:51  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  

วันที่ : 2022-11-17 16:23:38  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

วันที่ : 2022-11-09 11:54:50  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

วันที่ : 2022-11-01 09:36:35  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ 

วันที่ : 2022-10-26 15:06:01  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาคสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ปฏิบัติงานงานสนาม  

วันที่ : 2022-10-19 08:45:01  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

วันที่ : 2022-10-11 09:49:14  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

วันที่ : 2022-10-11 09:48:29  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2021-04-08 16:33:21  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:55  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:24  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (WiFi – LAN) และระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-03-29 16:42:27  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
*******************************************************
วันที่ : 2019-07-30 15:32:39  by งานพัสดุ

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ITA 
---------------------
วันที่ : 2019-05-23 13:06:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-03-20 15:45:01  by สำนักนโยบายฯ

 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2566 - 2570 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2565 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:39  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
นพ. ปฐมพงษ์ ภักดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
9
Yesterday
14
This Month
343
Last Month
329
This Year
343