ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
 
        

Untitled Document
 ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมากประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564-30กันยายน 2564) ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่บนเวบไซต์ รพ.สรรคบุรี 

วันที่ : 2022-04-05 10:24:28  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

วันที่ : 2021-09-10 18:05:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

วันที่ : 2021-09-10 16:43:21  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศการทำลายแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย และฟิมส์เอกซเรย์ 
*******************************************************************************
วันที่ : 2021-03-15 15:37:31  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
*******************************************************************************
วันที่ : 2021-01-13 10:51:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2020-04-22 11:12:39  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศปฏิทินการเบิก-จ่ายวัสดุคลังพัสดุ 

วันที่ : 2019-10-24 12:27:51  by งานพัสดุ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-06-11 09:03:25  by  งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
----------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-26 08:52:05  by งานการเงิน

 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

วันที่ : 2022-05-25 10:08:59  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 5 โครงการ 

วันที่ : 2022-05-24 14:20:31  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ เครื่องหาตำแหน่งปลายรากฟัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่ : 2022-05-23 16:22:04  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ 

วันที่ : 2022-05-17 15:51:06  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 9 โครงกาาร 

วันที่ : 2022-05-17 15:50:36  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 4 โครงการ 

วันที่ : 2022-05-17 12:04:38  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 โครงการ 

วันที่ : 2022-05-17 11:29:28  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ระบบ 

วันที่ : 2022-05-11 15:21:06  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 14 โครงการ 

วันที่ : 2022-05-06 09:01:56  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 3 โครงการ 

วันที่ : 2022-04-29 09:12:42  by งานพัสดุ

Untitled Document
 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานบริการ 

วันที่ : 2022-05-20 11:26:15  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานบริการ 

วันที่ : 2022-05-18 14:54:25  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2022-04-27 13:44:48  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 1 อัตรา 
*******************************************************************************
วันที่ : 2022-03-22 13:41:35  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 

วันที่ : 2022-02-28 13:42:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2022-02-04 15:25:54  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

วันที่ : 2021-04-30 16:50:48  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งเจ้าพนักงานบัญชีและการเงิน  

วันที่ : 2021-04-23 15:16:45  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน 

วันที่ : 2021-04-05 16:59:43  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

วันที่ : 2021-02-15 09:46:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2021-04-08 16:33:21  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:55  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:24  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (WiFi – LAN) และระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-03-29 16:42:27  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
*******************************************************
วันที่ : 2019-07-30 15:32:39  by งานพัสดุ

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ITA 
---------------------
วันที่ : 2019-05-23 13:06:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-03-20 15:45:01  by สำนักนโยบายฯ

 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
 
นพ. ปฐมพงษ์ ภักดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
1
Yesterday
8
This Month
287
Last Month
268
This Year
1,618