ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi 
 
        
 

Untitled Document
 ประกาศแสดงสถานะงบการเงินโรงพยาบาลสรรคบุรี ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ : 2023-03-17 12:55:00  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศแนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 

วันที่ : 2023-01-11 10:04:28  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:35:12  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2023-01-05 14:34:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก ครั้งที่ 2/2565 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว 

วันที่ : 2022-12-13 14:10:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 PDPA กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2022-08-22 13:12:49  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 หนังสือแจ้งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข 

วันที่ : 2022-08-22 09:57:18  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 ประกาศรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมากประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564-30กันยายน 2564) ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เผยแพร่บนเวบไซต์ รพ.สรรคบุรี 

วันที่ : 2022-04-05 10:24:28  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

วันที่ : 2021-09-10 18:05:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

วันที่ : 2021-09-10 16:43:21  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 6 รายการ 

วันที่ : 2023-06-01 14:51:21  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2023-05-30 15:34:01  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2023-05-29 10:12:38  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 8 โครงการ 

วันที่ : 2023-05-22 10:07:31  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะ 3 โครงการ 

วันที่ : 2023-05-22 10:07:01  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะ 9 โครงการ 

วันที่ : 2023-05-12 14:55:55  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 1 รายการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2023-05-11 14:15:33  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบสมุนไพร จำนวน 4 รายการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2023-05-11 14:13:44  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบจำนวน 1 รายการ 
*****************************************************************************************
วันที่ : 2023-05-11 11:19:16  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 5 โครงการ 

วันที่ : 2023-05-08 15:28:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ 

วันที่ : 2023-05-31 14:13:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา 

วันที่ : 2023-05-19 11:31:25  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-04-28 10:07:54  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลอกลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหนงพนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา 

วันที่ : 2023-03-13 14:14:36  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสัมภาษณ์เข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ ตำแหน่ง พนักงานบริการ โรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2023-02-24 09:43:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
*******************************************************************************
วันที่ : 2023-02-20 09:25:44  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวรายวันโรงพยาบาลสรรคบุรี ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา และจพ.สาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา 

วันที่ : 2023-01-26 11:31:16  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี 

วันที่ : 2022-12-08 16:45:16  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการการเงิน 

วันที่ : 2022-12-01 16:30:51  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี  

วันที่ : 2022-11-17 16:23:38  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ระเบียบปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล 

วันที่ : 2023-02-27 15:50:46  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 นโยบายการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2023-02-15 14:50:00  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล  

วันที่ : 2023-02-15 14:49:29  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันที่ : 2023-02-15 14:48:26  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2023-02-15 14:47:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ / กลุ่มงานบริการปฐมภูมิฯ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี ระเบียบปฏิบัติการส่งข้อมูลผู้ป่วยทาง Socail Media 

วันที่ : 2021-04-08 16:33:21  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:55  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แนวทางปฏิบัติทั่วไปสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-04-08 16:32:24  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (WiFi – LAN) และระบบ HOSxP ของโรงพยาบาล 

วันที่ : 2021-03-29 16:42:27  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
*******************************************************
วันที่ : 2019-07-30 15:32:39  by งานพัสดุ

Untitled Document
 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2566 - 2570 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:59  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี ปี 2565 

วันที่ : 2022-09-30 12:51:39  by กลุ่มงานประกันสุขภาพ

 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
นพ. ปฐมพงษ์ ภักดี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
6
Yesterday
22
This Month
22
Last Month
396
This Year
1,974