ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi      

Untitled Document
 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
----------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-26 08:52:05  by งานการเงิน

 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
********************************************************************
วันที่ : 2018-06-06 10:20:18  by งานโภชนศาสตร์

 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
วันที่ : 2018-04-10 04:34:27  by กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
-------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-28 14:08:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 13:20:16  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
*********************
วันที่ : 2017-07-26 16:47:41  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
.......................................
วันที่ : 2017-06-14 10:12:30  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเครื่องแต่งกาย 
---------------------
วันที่ : 2019-04-17 16:17:25  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัตถุดิบสมุนไพร 
---------------------
วันที่ : 2019-04-17 16:15:28  by งานผลิตยาสมุนไพร

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ ธ.ค.2561 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-27 14:14:36  by งานคลังยา

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร (e-bidding) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:36:16  by งานพัสดุ

 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (e-bidding) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:34:39  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตรวจทางเคมีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนจุลินทรีย์ สารหนู และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:32:29  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ LED TV 40 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:31:16  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ (e-bidding) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:27:25  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 รายการ (e-bidding) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-18 18:25:10  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-02-08 15:53:36  by กลุ่มงานการพยาบาล

Untitled Document
 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-03-01 12:14:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-25 09:42:02  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-16 14:23:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-09-25 15:43:21  by สำนักนโยบายฯ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-09-21 15:45:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-08-08 09:06:10  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-31 14:40:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-07-16 14:52:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 15:32:56  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานซักฟอก 
--------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2018-02-16 09:28:59  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-03-20 15:45:01  by สำนักนโยบายฯ

 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผลิตยาแผนไทย 2 ต่ำแหน่ง 

วันที่ : 2019-02-08 11:11:11  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
 
 
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
12
Yesterday
7
This Month
268
Last Month
410
This Year
1,503