ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi       

Untitled Document
 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-06-11 09:03:25  by  งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
----------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-26 08:52:05  by งานการเงิน

 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
********************************************************************
วันที่ : 2018-06-06 10:20:18  by งานโภชนศาสตร์

 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
วันที่ : 2018-04-10 04:34:27  by กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
-------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-28 14:08:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 13:20:16  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ข่าวน่ารู้ "ข้อร้องเรียนเรื่องยา" 
*********************
วันที่ : 2017-07-26 16:47:41  by กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

 แนวทางการปฎิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 
.......................................
วันที่ : 2017-06-14 10:12:30  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
*******************************************************
วันที่ : 2019-08-20 16:22:06  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 
*******************************************************
วันที่ : 2019-08-20 16:21:22  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว 
*******************************************************
วันที่ : 2019-08-20 16:19:48  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฉุกเฉิน 
*******************************************************
วันที่ : 2019-08-20 16:16:54  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน จำนวน 11 ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน 1 เครื่อง 
*******************************************************
วันที่ : 2019-08-19 14:31:51  by งานพัสดุ

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัยญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล) 

วันที่ : 2019-08-14 12:51:45  by งานพัสดุ

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 45,000 บีทียู) 

วันที่ : 2019-08-14 12:50:59  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน 

วันที่ : 2019-08-13 11:02:09  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้าง 

วันที่ : 2019-08-13 11:01:43  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

วันที่ : 2019-08-13 10:59:50  by งานพัสดุ

Untitled Document
 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 

วันที่ : 2019-07-10 16:18:36  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนังกานทั่วไป 

วันที่ : 2019-05-28 13:09:18  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด และตำแหน่งพนักงานทั่วไป 

วันที่ : 2019-05-17 16:13:37  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-05-08 10:45:08  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา  
*************************************************************************************
วันที่ : 2019-03-01 12:14:27  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด และพนักงานขับรถยนต์ 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-25 09:42:02  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-10-16 14:23:22  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประชาสัมพันธ์การรับข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือนักวิชาการสาธารณสุข 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-09-25 15:43:21  by สำนักนโยบายฯ

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-09-21 15:45:09  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-08-08 09:06:10  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
*******************************************************
วันที่ : 2019-07-30 15:32:39  by งานพัสดุ

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ITA 
---------------------
วันที่ : 2019-05-23 13:06:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-03-20 15:45:01  by สำนักนโยบายฯ

 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
16
Yesterday
24
This Month
353
Last Month
501
This Year
3,214