ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi
        

Untitled Document
 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาบาล 
*******************************************************************************
วันที่ : 2021-01-13 10:51:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2020-04-22 11:12:39  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศปฏิทินการเบิก-จ่ายวัสดุคลังพัสดุ 

วันที่ : 2019-10-24 12:27:51  by งานพัสดุ

 ประกาศโรงพยาบาลสรรคบุรี เรื่อง นโยบายระบบการจัดการระบบบริการสุขภาพในโรงพยาบาล 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-06-11 09:03:25  by  งานพยาบาลผู้ป่วยในชาย

 แจ้งประชาสัมพันธ์เอกสาร หลักฐานประกอบการยืมเงิน 
----------------------------------------------
วันที่ : 2018-12-26 08:52:05  by งานการเงิน

 นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานกิจกรรม Green&Clean 
*************************************************************************************
วันที่ : 2018-06-11 10:43:00  by คณะกรรมการสิงแวดล้องและความปลอดภัย

 นโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food safety In Hospital) 
********************************************************************
วันที่ : 2018-06-06 10:20:18  by งานโภชนศาสตร์

 การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี 
การฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในคน ภายหลังการสัมผัส ของโรงพยาบาลสรรคบุรี
วันที่ : 2018-04-10 04:34:27  by กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ

 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 
-------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-28 14:08:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คำสั่ง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนประจำจังหวัด นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 
------------------------------------------------------------------------------
วันที่ : 2017-12-19 13:20:16  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 8 โครงการ 

วันที่ : 2021-03-05 16:40:28  by งานพัสดุ

 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

วันที่ : 2021-03-05 14:33:01  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

วันที่ : 2021-03-05 14:12:22  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2021-03-05 14:07:00  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 

วันที่ : 2021-03-04 15:59:17  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลิฟท์ จำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2021-03-04 15:41:53  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 2 โครงการ 

วันที่ : 2021-03-04 15:41:38  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 3 โครงการ 
-
วันที่ : 2021-03-01 10:42:08  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ สำหรับการจัดซื้อวัสดุทั่วไป 

วันที่ : 2021-02-25 10:56:18  by งานพัสดุ

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจำนวน 1 โครงการ 

วันที่ : 2021-02-23 13:09:17  by งานพัสดุ

Untitled Document
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ 

วันที่ : 2021-02-15 09:46:49  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานรักษาความปลอดภัย 

วันที่ : 2021-01-20 09:36:18  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ(รายวัน) และนักวิชาสาธารณสุข(รายเดือน) 
*******************************************************************************
วันที่ : 2020-09-23 09:46:47  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ตำแหน่งพนักงานบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
*******************************************************************************
วันที่ : 2020-09-22 13:28:13  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 
*******************************************************************************
วันที่ : 2020-09-14 13:30:33  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายชื่อผู้สอบผ่านภาคข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการสาธารณสุข และพนักงานบริการ 
*******************************************************************************
วันที่ : 2020-09-11 14:16:41  by งานธุรการ

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

วันที่ : 2020-09-03 13:08:21  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลสรรคบุรี 

วันที่ : 2020-08-20 16:29:43  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ 

วันที่ : 2020-06-06 20:21:11  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 

วันที่ : 2020-03-30 10:15:35  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 ฟอร์มรายการซื้อวัสดุ 
*******************************************************
วันที่ : 2019-07-30 15:32:39  by งานพัสดุ

 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซค์ ITA 
---------------------
วันที่ : 2019-05-23 13:06:28  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คู่มือการเข้าใช้งานระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
---------------------------------------------------------------
วันที่ : 2019-03-20 15:45:01  by สำนักนโยบายฯ

 ใบแจ้งซ่อม 
ใบแจ้งซ่อม
วันที่ : 2016-12-29 10:08:33  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:17:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:16:40  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อความโปร่งใสของงานพัสดุโรงพยาบาลสรรคบุรี 
-------------------------------------------------
วันที่ : 2019-04-09 11:13:04  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 รายงานข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 
------------------------------------------
วันที่ : 2018-06-29 13:41:07  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
********************************
วันที่ : 2017-06-27 16:10:52  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริต 
*******************************
วันที่ : 2017-06-27 16:06:24  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 การแสดงเจตนารมณ์สุจริตเกี่ยวกับการใช้รถราชการ 
****************************
วันที่ : 2017-06-27 16:03:06  by กลุ่มงานบริหารทั่วไป

Untitled Document
 บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีวอลอปเม้นท์ จำกัด ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
**********
วันที่ : 2017-09-28 17:48:32  by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Untitled Document
 โครงการคลินิกหมอครอบครัวคุณภาพ 

วันที่ : 2019-07-22 08:12:14  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ประจำปี 2562 

วันที่ : 2019-04-09 09:39:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการวัยเรียนวัยใสอนามัยดี๊ดี 

วันที่ : 2019-03-21 11:58:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อรับการประเมินมาตรฐานและการนิเทศติดตามผลงาน 

วันที่ : 2019-02-25 14:13:25  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมบริการดี 

วันที่ : 2019-02-08 11:16:21  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:51  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาระบบการจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยสาธารณภัย อำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:15:20  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสรรคบุรี 

วันที่ : 2019-02-08 11:14:40  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศHAIT 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:49  by สำนักนโยบายฯ

 โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดเลือดออก 

วันที่ : 2019-02-08 11:13:05  by สำนักนโยบายฯ

 
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรี ดนัย พิทักษ์อรรณพ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรคบุรี
เริ่มนับ 5 กันยายน 2560
Untitled Document
Today
10
Yesterday
7
This Month
81
Last Month
334
This Year
798