ยินดีต้อนรับ คุณ บุคคลภายนอก     sankhaburi


Untitled Document    ข้อมูล เอกสาร/คู่มือ
ชื่อเอกสาร
ลิ้งค์ไฟล์
วันที่โพส
 ขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 63 
[2020-04-13 11:19:51]
 แบบฟอร์มเสนอขอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
[2020-04-13 10:50:10]
 นโยบายและแผนยุทธศ่าสตร์อำเภอสรรคบุรี ปี 2663-2565  
[2020-04-13 10:18:08]
 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสรรคบุรีและเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562 
[2019-03-05 16:28:56]
 แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
[2017-12-26 10:53:44]
 มาตรฐาน HA ใหม่ 
[2017-12-22 16:06:58]
 Flow Chart โครงการ 
[2017-12-19 10:13:42]
 Flow Chart แผนงาน 
[2017-12-19 10:13:33]
 แผนปฏิบัติการเครือข่ายอำเภอสรรคบุรี จากการประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2560 
[2017-12-18 16:28:15]
 ตัวอย่างการขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ 
[2017-12-12 14:01:52]
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท  
[2017-12-12 13:41:56]
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 2561 
[2017-12-12 13:41:33]
 ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข 
[2017-12-12 13:40:49]
 Template ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 
[2017-12-12 13:39:51]
 ประเด็นคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA 
[2017-12-12 13:38:45]
 เอกสารอนุมัติการเบิกจ่าย 
[2017-12-07 11:24:21]
 ขั้นตอนการใช้เงินโคงการ 
[2017-12-07 11:23:33]
 ฟอร์มขอดำเนินการตามโครงการ ปีงบประมาณ 2561 
[2017-12-07 09:22:55]
 เอกสารแจ้งกลุ่มงานทำแผนปี 61 
[2017-10-17 13:43:48]
 เอกสารประกอบการจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
[2017-10-06 16:56:26]
 กรมบัญชีกลาง แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 
[2017-09-29 12:43:44]
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ