Total tickets on system 9  Tickets  
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  อุปกรณ์  อาการที่พบ  ความเร่งด่วน  Status  Commenะ
19-11-2018 / 14:17 พี่เจี๊ยบ OPD Doctor3 Hosxp ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
19-11-2018 / 11:47 จิระ เครื่องพี่จิระ ปรินไปเครื่องพิมพ์ไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
19-11-2018 / 11:46 พรพิมล เสียงเสนาะ โต๊ะพี่เต้า เข้าเว็บลงรับหนังสือไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง
19-11-2018 / 08.25 วิลาสินี สีธงชัยรุ่งโรจน์ โต๊ะนัด พี่อุ๊ เปิดคอมพิวเตอร์ไม่ติด ภายในครึ่งชั่วโมง
16-11-2018 / 14:48 พญ.อโรชา Doctor1 พิมพ์ไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง รับแจ้งซ่อม add printer
16-11-2018 / 09:49 อนงนาฎ สุขโก notebook คลิกนิกพิเศษ Hosxp ใช้งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง รับแจ้งซ่อม เปลี่ยนสาย Lan ใหม่ หัว Lan หัก สัญญาณไม่มา
15-11-2018 / 11:18 มลฤดี การภักดี กลุ่มงานปฐมภูมิ เครื่องเมย์ ขึ้น Error หาไฟล์ Powerpoint ไม่พบ 1-2 ชั่วโมง รับแจ้งซ่อม
15-11-2018 / 10:10 มลฤดี การภักดี กลุ่มงานปฐมภูมิ เครื่องเมย์ บันทึกข้อมูลในบัญชี 4 ซ้ำซ้อน ให้ IT ลบเนื่องจาก ลบในบัญชีไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง รับแจ้งซ่อม ลบข้อมูลซ้ำซ้อนใน ฐานข้อมูล
15-11-2018 / 09:24 วาสนา จีนไกว กลุ่มงานปฐมภูมิ Ip 192.168.1.170 Hosxp ใช่งานไม่ได้ ภายในครึ่งชั่วโมง รับแจ้งซ่อม พบ Ip conflict Ip ชนในระบบ network ดำเนินการให้ระบบแจก Ip auto แล้ว fix ใหม่เป็นเลขเดิม

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก