ระบบแจ้งงานคอมพิวเตอร

 

 ชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง  ปัญหาด้าน
 วันที่แจ้ง   Time
 แผนก  เรื่องที่แจ้ง
 รายละเอียด