รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 221  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
16-08-2019 / 10:03 นางพรทิพย์ จันทร์อินทร์ เพิ่มรายงานการประเมินรถยนต์ราชการ ปรับปรุง เพิ่มรายงานผลการประเมินด้านความพร้อมใข้รถยนต์ (ความสะอาด น้ำมัน น้ำ ฯลฯ ) โดยสามารถเรียกดูรายงานตามหมายเลขทะเบียนรถยนต์ และรายงานแบบรวมทุกคันได้ (เนื่องจากสามารถประเมินผู้รับผิดชอบรถยนต์แต่คันได้)
14-08-2019 / 11:53 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 2 แผน เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13-08-2019 / 10:33 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รวม 9 ประกาศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
09-08-2019 / 11:06 สิริณิกุลพัชร์ สวัสดี เขียนรายงาน รหัส U000-U999 ที่ OPDและห้องฉุกเฉินให้รหัสโรค เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
08-08-2019 / 14:57 จันทร์เพ็ญ ไป๋งาม ลบเบอร์โทรทะเบียนฝากครรภ์รายวัน ลบช่องเบอร์โทรออกจากทะเบียนผู้รับบริการฝากครรภ์(รายวัน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
08-08-2019 / 14:07 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลงานโภชนาการ ส่งออกข้อมูลงานโภชนาการ บัญชี 3 และ บัญชี 4 ตั้งแต่ วันที่ 1 กค 62-31 กค 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
08-08-2019 / 14:05 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ คีย์ วันที่ 8/8/62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
08-08-2019 / 11:39 วาสนา จีนไกว ส่งออกข้อมูลการให้ปริการคลินิกเด็กดี ขอส่งออกข้อมูลการให้บริการคลินิกเด็กดี ของ วันที่ 24 กค 62 .ใหม่( แก้ไขใหม่ วันนี้ ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
08-08-2019 / 09:41 แสงระวี พุ่มมูล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัตถุดิบ จำนวน 11 รายการ และวัสดุบรรจุ จำนวน 4 รายการ (เอกสารจัดซื้อเลขที่ 046-050) เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
07-08-2019 / 16:07 นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก