รายการแจ้งงานคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 221  รายการ   
  Date :: Time  ชื่อ-สกุลผู้แจ้ง  เรื่องที่แจ้ง  รายละเอียด  Status  ผู้ดำเนินการ  Comment
10-07-2019 / 08:32 ภาพฟ้า เนียมนิล ประชุมการใช้งบกองทุนประกันหลักสุขภาพ ถ่ายรูปประชุมการใช้งบกองทุนเวลา08.30-12.00 วันที่22 กค 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุริยันห์ ตองกลิ่น ถ่ายรูปและอัพเวปไซต์
10-07-2019 / 08:29 ภาพฟ้า เนียมนิล ตรวจราชการเขต3 ถ่ายรูปตรวจราชการเขต3เวลา08.30-16.30 ห้องประชุมหลวงพ่อพร้า 11 07 62 รับแจ้งงาน นายสุริยันห์ ตองกลิ่น ถ่ายรูป อัพเวป รพ.
10-07-2019 / 08:26 ภาพฟ้า เนียมนิล ถ่ายรูปรับประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพ ถ่ายรูปรับประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพเวลา 09.00-16.30 ห้องประชุมหลวงพ่อพร้า และสถานที่ต่างๆในโรงพยาบาล 10 07 62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นายสุริยันห์ ตองกลิ่น ถ่ายรูป อัพเวป รพ.
09-07-2019 / 16:25 ไชยา โกส้ม ส่งข้อมูลคัดกรองเจาะเลือดเกษตรกร ส่งข้อมูลคัดกรองเจาะเลือดเกษตรกร ม.6 จำนวน 38 คน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
09-07-2019 / 14:33 วชิราภรณ์ กังผึ้ง แก้ไขงาน น.ส. อุบลรัตน์ ผันเสือ HN=54730 วันที่ 9กค.62 ลบรายการงานใน บัญชี 6 service งานตรวจมะเร็งปากมดลูก เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
09-07-2019 / 11:41 วาสนา จีนไกว ส่งข้อมูลบัญชี3 ส่งออก ข้อมูล เด็กรับวัคซีน HBV วันที่ 25 กค 61 ดญ กันยากร เพชรประยูร เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
09-07-2019 / 09:23 สุพนิต ชาติไทย คีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์ฉลากยาเสีย คีย์บอร์ดไม่มีไฟเจ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ เปลี่ยนคีย์บอร์ดใหม่ ตัวเก่าเสีย สายขาด
09-07-2019 / 09:20 สุดารัตน์ ศรีสอาด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา เลขที่79-85 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
08-07-2019 / 23:21 ชลาลัย ประกาศผู่้ชนะจัดซื้อยา ประกาศผู่้ชนะจัดซื้อยา ประจำเดือน มิ.ย.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
05-07-2019 / 16:21 จันทร์เพ็ญ ไป๋งาม ส่งออก 43 แฟ้ม บัญชี 2 หญิงตั้งครรภ์ ส่งออก แฟ้ม prenatal ,Labor และเยี่ยมหลังคลอด วันที่14,21,28, พ.ค.2562 วันที่ 4 ,7 มิ.ย.2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์ อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว

   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก