** ใบแจ้งงานซ่อม **

108 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
โทร. 056-481016  
แผนก IT โทร.056-481016 ต่อ 132  
 วันที่เกิดเหตุ ::  10-07-2019:15:59                                                                         Job ID :: IT-JOB00708
  ผู้แจ้งซ่อม :: นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก
  แผนก :: งานพัสดุ
  ความเร่งด่วน  ::
  ปัญหาด้าน :: เผยแพร่ข้อมูลลงเว็บไซต์
  เรื่อง :: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  อุปกรณ์ ::
  รายละเอียด :: ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 5 ประกาศ
 
  สถานะ :: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วิธีการซ่อม :: อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  ผู้ดำเนินการซ่อม :: นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

เอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยอมรับรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

.........................................................
.........................................................
นางสาวเลิศรัก เพ็งมาก
นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ดำเนินการซ่อม

       Date/Time :: 08-12-2019 / 05:36