** ใบแจ้งงานซ่อม **

108 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
โทร. 056-481016  
แผนก IT โทร.056-481016 ต่อ 132  
 วันที่เกิดเหตุ ::  11-07-2019:16:18                                                                         Job ID :: IT-JOB00709
  ผู้แจ้งซ่อม :: ไชยา โกส้ม
  แผนก :: กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
  ความเร่งด่วน  ::
  ปัญหาด้าน :: ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
  เรื่อง :: ส่งข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช
  อุปกรณ์ ::
  รายละเอียด :: ส่งข้อมูลคัดกรองความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช 1B1171/1B1172/1B1173 วันที่ 11 ก.ค.2562 จำนวน 35 คน
 
  สถานะ :: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วิธีการซ่อม :: อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  ผู้ดำเนินการซ่อม :: นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

เอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยอมรับรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

.........................................................
.........................................................
ไชยา โกส้ม
นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ดำเนินการซ่อม

       Date/Time :: 22-08-2019 / 17:33