** ใบแจ้งงานซ่อม **

108 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
โทร. 056-481016  
แผนก IT โทร.056-481016 ต่อ 132  
 วันที่เกิดเหตุ ::  12-07-2019:11:32                                                                         Job ID :: IT-JOB00711
  ผู้แจ้งซ่อม :: วาสนา จีนไกว
  แผนก :: กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
  ความเร่งด่วน  ::
  ปัญหาด้าน :: สร้าง แก้ไขรายงาน/ตัวชี้วัด
  เรื่อง :: ส่งออกข้อมูลพัฒนาการ( PP special )
  อุปกรณ์ ::
  รายละเอียด :: ส่งออกข้อมูลเด็กตรวจพัฒนาการ (PP special ) ของวันที่ 10/11/12 กค 62
 
  สถานะ :: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วิธีการซ่อม :: อัพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
  ผู้ดำเนินการซ่อม :: นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์

เอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยอมรับรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

.........................................................
.........................................................
วาสนา จีนไกว
นางสาวกฤตภรณ์ เกตุจันทร์
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ดำเนินการซ่อม

       Date/Time :: 08-12-2019 / 05:37