** ใบแจ้งงานซ่อม **

108 หมู่ 8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท  
โทร. 056-481016  
แผนก IT โทร.056-481016 ต่อ 132  
 วันที่เกิดเหตุ ::  18-07-2019:16:14                                                                         Job ID :: IT-JOB00715
  ผู้แจ้งซ่อม :: วาสนา จีนไกว
  แผนก :: กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
  ความเร่งด่วน  ::
  ปัญหาด้าน :: ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
  เรื่อง :: ส่งข้อมูลบัญชี3 และ บัญชี4
  อุปกรณ์ ::
  รายละเอียด :: ส่งข้อมูลงานชั่ง น้ำหนักเด็ก บัญชี 3 และ4 คีย์ วันที่ 12 กค 15 กค และ 18 กค 62
 
  สถานะ :: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
  วิธีการซ่อม :: ส่งออก 43 แฟ้ม ในช่วงที่ร้องขอส่งออก
  ผู้ดำเนินการซ่อม :: นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม

เอกสารฉบับนี้ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและยอมรับรายละเอียดต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ว่าเป็นความจริงทุกประการ

 

 

 

.........................................................
.........................................................
วาสนา จีนไกว
นางสาวสุดารัตน์ โพธิ์ยิ้ม
ผู้แจ้งซ่อม
ผู้ดำเนินการซ่อม

       Date/Time :: 08-12-2019 / 05:08